Tall

Els equips de generació de N₂ de GasN2 són una alternativa al subministrament tradicional de gas nitrogen

Descripció

Aquest tipus d’aplicacions requereixen pureses molt elevades. És per això que els equips cromatogràfics han de proporcionar gas a molt alta pressió, evitant els alts costos que comporta la mateixa aplicació mitjançant subministrament tradicional.

Els nostres equips de N₂ aporten resultats òptims als processos de tall per làser, ajudant a obtenir uns millors acabats així com uns processos més eficients, reduint alts consums d’energia i minimitzant els processos logístics associats.