Soldadura

Els equips de N₂ de GasN2 es poden fer servir per desplaçar l’O₂ en els processos de soldadura.

Descripció

La presència d’O₂ en aquests processos oxida les peces, per les seves característiques inherents i per les reaccions químiques que tenen lloc a les altes temperatures en què es treballa en els processos de soldadura. Els nostres equips de N₂ desplacen l’O₂, evitant aquests processos indesitjats i obtenint un resultat en peça final més net.

Productes

Sectors